Leasing

Pomagamy w leasingu oraz w dzierżawie kopiarek.

Jesteśmy partnerem renomowanej firmy Grenke Leasing oferującej leasing optymalny. Specjaliści z naszego biura we Wrocławiu podpowiedzą Państwu jak pozyskać środki na tę inwestycję.

leasing-optymalny-kopiarek-wroclaw-grenke

Zalety leasingu

. Dostęp do nowoczesnej technologii 
Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.

. Małe obciążenie finansowe 
Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw

. Duże możliwości inwestycyjne 
Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać się już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych

. Uproszczone procedury 
Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.

. Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością

. Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność

. Czysty zysk podatkowy 
Opłata początkowa oraz wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane

 

Leasing a kredyt

– przy leasingu wymagania wobec Korzystającego (Leasingobiorcy) dotyczące sytuacji finansowej są zwykle łagodniejsze, niż w przypadku ubiegania się o kredyt,

– dużo szybsze podjęcie decyzji o przyznaniu finansowania leasingowego w porównaniu z długimi procedurami przyznawania kredytu w banku,

– jeżeli korzystający ma problemy za spłatą rat leasingowych podczas trwania umowy leasingu, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot,

– przy leasingu, istnieje możliwość dokonania przez firmę leasingową czynności dodatkowych np. ubezpieczenia przedmiotów leasingu, rejestracji samochodów, itp. wyręczając w ten sposób korzystającego.

– leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż większość jego opłat w całości zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku kredytu – do kosztów zaliczana jest jedynie część odsetkowa,

Wybór sposobu finansowania inwestycji zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji firmy. Przed podjęciem decyzji o formie finansowania najlepiej porównać efektywność finansowania inwestycji w obu formach (leasingu oraz w kredycie). W tym celu należy przeanalizować jednocześnie kilka czynników: cel inwestycji, sytuację firmy, strukturę oferty (wymagany wkład własny, okres leasingu), wymagania w zakresie zabezpieczeń, zakres finansowania – przedmioty, cenę finansowania oraz możliwość wykorzystania Korzyści podatkowych.

Wymagane dokumenty

Procedura uproszczona

(dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić właściwy wniosek leasingowy (leasing tradycyjny, leasing optymalny) i Informacje dodatkowe do wniosku oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
?  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
?  Dwa dowody tożsamości,
Spółki cywilne:
?  Umowa spółki,
?  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
?  Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników,
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
?  Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
?  Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
?  Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
?  Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Procedura zwykła

(dotyczy przedmiotów o wartościach powyżej 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić właściwy wniosek leasingowy (leasing tradycyjny, leasing optymalny) i informacje dodatkowe do wniosku (księgowość pełna, księgowość uproszczona) oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
?  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
?  Regon i NIP.
?  Dwa dowody tożsamości.
Spółki cywilne:
?  Umowa spółki,
?  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
?  Regon i NIP,
?  Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
?  Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
?  Regon i NIP,
?  Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
?  Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
?  Regon i NIP,
?  Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.